Α. ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 1.10.18

ΛΙΜΕΝΕΣ: Πειραιάς / Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 2105530600

ΦΑΞ: 2105574684

Email: info@polyeco.gr

Δ/ΝΣΗ: 16ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΘ 24 ΤΚ 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

 1.  Φ5191/24/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡΙΚ-Φ7Η)
 2.  55094/3316/Φ12/2018 (ΑΔΑ: 97ΤΞΟΡΛΚ-Γ62)
 3.  3779/οικ.8175/14/2436/2015 (ΑΔΑ: ΩΛΛ90Ρ1Υ-ΚΤΜ)
 4.  ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΡ/28856/1232/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΜΗ4653Π8-ΧΟΤ)
 5.  34718/782/2016 (ΑΔΑ: 6ΤΝΑ4653Π8-ΩΟΦ)
 6.  Α.α/416/10607/2018 (ΑΔΑ: 69ΙΕ469ΗΕΡ-14Ζ)
 7.  25241/645/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

 1. 1399/2018 (ΑΔΑ: Ψ47ΜΟΡΟ5-19Π)
 2. Φ14.2.24501/221013(4986) (ΑΔΑ: 6ΨΟΧ7ΛΛ-ΛΞΚ)

ΑΕΠΟ:

 1. ΑΠ οικ. 172267/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΟΡΟ-Β4Α)
 2.  ΑΠ οικ. 31553/2016 (ΑΔΑ: 72ΝΒ4653Π8-ΜΤ7)
 3. ΑΠ οικ. 170016/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑ0-84Α)
 4. ΑΠ οικ. 151705/2015 (ΑΔΑ: 7ΖΞ1465ΦΘΗ-ΒΕΗ)

ΗΜΑ (Α.Μ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΗΜ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ):

16-2/21-12-16

16-3/21-12-16

16-5/21-12-16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ISO 9001:2015

EMAS III

ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007

ISO 17025:2005

 

Β. Δ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 29.10.18

ΛΙΜΕΝΕΣ: Πειραιάς / Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 2109325353-6989706706

ΦΑΞ: 2109325330

Email: info@waste.pelco.gr

Δ/ΝΣΗ: ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ (ΤΟΜΕΑΣ 35)

ΤΚ 25018 ΠΑΤΡΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

 1. 36518/4463/2012 (ΑΔΑ: Β4Μ70-Ν50)
 2. 26929/708/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Δ.Α.Φ.14/205023/6193/2772/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΑ67Λ6-ΞΛΤ)

ΑΕΠΟ:

 1.  188560/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝ80-ΛΟΑ)
 2.  163237/2014 (ΑΔΑ: 7ΝΨΥ0-7ΛΕ)
 3.  183349/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΩ0-ΚΑΘ)

ΗΜΑ (Α.Μ/ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ):

0039/19.1.22

 

Γ. ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 30.10.18

ΛΙΜΕΝΕΣ: Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 2310544650-6944625930

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 21 ΤΚ 54628

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

8267/6548/17/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒΓΟΡ1Υ-ΗΞΚ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΔ:

128699(3174)/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ2Τ7ΛΛ-Ρ6Φ)

 

Δ. ΝΟRTH AEGEAN SLOPS AE

HM/NIA AITΗΣΗΣ: 5.10.18

ΛΙΜΕΝΕΣ: Πειραιάς / Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 2310553473/4/5

ΦΑΞ: 2310554027

Email:info@northaegeanslops.gr

Δ/ΝΣΗ: 26ης Οκτωβρίου 42

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54627

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

 1.  60122/1722/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Τ0-ΜΤΝ)
 2.   8906/618/14 (ΑΔΑ: ΒΙΦΑ0-7Γ2)
 3. 13225/274/2017 (ΑΔΑ: Ψ64Φ4653Π8-ΕΓΚ)
 4. 13166/749/2017 (ΑΔΑ: 7ΦΖ04653Π8-ΛΟ3)
 5. Φ4898/561/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΥΧΟΡΙΚ-69Θ)
 6. 3863/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ1Υ-ΗΒΚ)

ΑΕΠΟ:

οικ. 51346/2016 (ΑΔΑ: ΩΦΙ94653Π8-ΙΕ3)

 

Ε. ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 22.10.18

ΛΙΜΕΝΕΣ: Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 2310859790, 2310850067, 6948403531

ΦΑΞ: 2310888877

Email: info@ydrofili.gr

Δ/ΝΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 56

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

 1. 6223/4753/2015 (ΑΔΑ: ΩΣΡ9ΟΡ1Υ-6ΣΧ)
 2. 3279/2729/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΨ4ΟΡ1Υ-ΙΜΜ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2015

 

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 11.10.18

ΛΙΜΕΝΕΣ: Πειραιάς / Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 2104060000

ΦΑΞ: 2104617423

Email: epe@epe.gr

Δ/ΝΣΗ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 39 & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 24

ΤΚ 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

 1. 51670/4394/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΨ0-Ν7Π)
 2. 25242/646/2014
 3. 6106/2015 (ΑΔΑ: 6ΛΝΘΟΡ1Υ-ΑΩ5)
 4. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/61649/2448/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΕΡ4653Π8-Φ57)
 5. Φ5478/1540/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2015 (ΑΔΑ: 7084ΟΡ1Κ-ΜΟΑ)
 6. Φ5478/2400/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2014
 7. 67029/1897/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6Α0-ΓΟΞ)

ΗΜΑ (Α.Μ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΗΜ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ):

43-14/23-12-16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ISO 9001:2015

14001:2015

16304:2013

ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007

 

Z. ECO TRANS ΕΠΕ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 9.10.18

ΛΙΜΕΝΕΣ: Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 2310722545

ΦΑΞ: 2310722855

Email: ecotrans@eco-trans.gr

Δ/ΝΣΗ: ΣΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

ΤΘ 201 ΤΚ 57008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

 1. 8852/8587/15/2015 (ΑΔΑ: 71Α3ΟΡ1Υ-Υ49)
 2. 15/Φ.14.2.22434/3372/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ37ΛΛ-Π4Λ)
 3. 11446/514/2018 (ΑΔΑ: ΨΩΔ44653Π8-ΗΛΤ)

ΑΕΠΟ:

9074/6843/8446/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΡ8ΟΡ1Υ-53Ω)

ΗΜΑ:

Μ. ΕΓΚΑΤ: 457-1

Μ. ΣΥΛΛ/ΜΕΤΑΦΟΡ: 457-6

Μ. ΕΠΙΧΕΙΡ: 457

MHTΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 441

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ISO 9001:2015

OHSAS 18001:2007

14001:2015

 

Η. ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 10.1.19

ΛΙΜΕΝΕΣ: Πειραιάς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 210 4629374

ΦΑΞ: 210 4629355

Email: head@generalshipping.gr

Δ/ΝΣΗ: AΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΚ 185-46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

63595/4921/Φ12/2016 (ΑΔΑ: 69Ο5ΟΡ1Κ-5Ψ9)

ΗΜΑ:

568-13/1/17

MHTΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 1419-6/12/16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

ISO 9001:2015

OHSAS 18001:2007

14001:2015

 

Θ. RES IKE

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 8.2.19

ΛΙΜΕΝΕΣ: Πειραιάς – Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 2104293160

ΦΑΞ: 2104295068

Email: admin@restituoenv.gr

Δ/ΝΣΗ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 53-555

ΤΚ 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

 1. 61817/3695/Φ12/2018 (ΑΔΑ: Ω94ΝΟΡ1Κ-ΖΛΒ)
 2. 93801/2018 (ΑΔΑ: Ω829ΟΡ1Φ-ΤΒ6)
 3. 2508/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΔΧΟΡ1Θ-ΘΝ7)

ΗΜΑ:

27942-1

Οι ανωτέρω υποχρεούνται να τηρούν προσηκόντως τα οριζόμενα στο α. 67 ΥΑ 91354/2017 (Β’ 2983),

Οι ανωτέρω απαγορεύεται να αρνηθούν εξυπηρέτηση πλοίου – συνεργείου κατ’ εφαρμογή του ν.3959/2011 και του ν. 4177/2013.

Στα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής γίνονται δεκτές καταγγελίες για αδικαιολόγητη άρνηση εξυπηρέτησης πλοίου – συνεργείου (ιδίως για αρνήσεις επικαλούμενες γενικά και αόριστα “εμπορικούς λόγους” εκ των οποίων είναι δυνατόν να γεννηθούν υπόνοιες εναρμονισμένων πρακτικών ή αθέμιτων συμπράξεων), τις οποίες η ΔΑΛ επιφυλάσσεται να διαβιβάσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 Ο παρών κατάλογος σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διοικητική άδεια εκτέλεσης εργασιών στους Λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Για την έκδοση διοικητικής άδειας απαιτείται η απαρέγκλιτη τήρηση των οριζόμενων στην με ΑΠ 6000/562/2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΤ6Ν4653ΠΩ-Ο7Τ) και από τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες επιχειρήσεις.

Ο παρών κατάλογος σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σύσταση σύναψης σύμβασης με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις. Μοναδικός σκοπός του καταλόγου είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής της Υπουργική Απόφασης 1000.0/68210/2016 (ΑΔΑ: Ω96Τ4653ΠΩ-ΡΕ1).

 Ο παρών κατάλογος με κανένα τρόπο δεν στερεί επιχειρήσεις, που δεν έχουν περιληφθεί σε αυτόν από το δικαίωμα να ζητούν την έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με ΑΠ 6000/562/2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΤ6Ν4653ΠΩ-Ο7Τ).

Όσοι ενδιαφέρονται να περιληφθούν στον παρόντα κατάλογο δύνανται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dal.gram@yna.gov.gr αίτηση συνοδευόμενη από το σύνολο των κατά νόμω απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει η προσήκουσα συμμόρφωσή τους με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1000.0/68210/2016 (ΑΔΑ: Ω96Σ4653ΠΩ-ΡΕ1) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.