Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από το σύνολο των κατά νόμω αναγκαίων δικαιολογητικών και αδειών στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : dal.gram@yna.gov.gr