Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67) τροποποιούνται, η παρ. 5 του ιδίου άρθρου καταργείται και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 86
Κατάργηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.)
1. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) που ιδρύθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις των άρθρων 127 επ. του ν. 4389/ 2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, καθώς και τα Περιφερειακά Γραφεία αυτής,καταργούνται. Οι θέσεις προσωπικού που συστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 130 του ν. 4389/2016 διατηρούνται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 128 του ν. 4389/2016 αρμοδιότητες της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών Γραφείων αυτής ασκούνται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύνανται να μεταβιβαστούν σε άλλα όργανα και υπηρεσίεςτου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή με τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (A΄ 133), καθορίζονται θέματα που αφορούν στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών Γραφείων, θέματα προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των παρ. 1 και 4.

3. Μέχρι την έκδοση ή τροποποίηση του προεδρικούδιατάγματος της παρ. 2, χρέη Διοικητή της Δ.Α.Λ., καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Δ.Α.Λ. Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ασκεί ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Α.Λ.

4. Oι πάσης φύσεως αναληφθείσες οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από τη λειτουργία της Δ.Α.Λ. μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2. Το ταμειακό υπόλοιπο και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της
Δ.Α.Λ. μεταφέρονται, με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε λογαριασμό του Δημοσίου μέσα σε έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται αντίστοιχες πιστώσεις, καθ’ υπέρβαση του ορίου του Εθνικού Σκέλους στον προϋπολογισμό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τη διαδικασία της χρηματοδότησης από συνεισφορά φορέων. Το ύψος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Α.Λ. που απορρέει από την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4522/2018 (Α΄ 39) και της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 τουν. 4404/2016 (Α΄ 126), αποτελεί, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2, έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό συνεισφορών που τηρείται για τον σκοπό αυτόν με δικαιούχο το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τον καθορισμό της συνεισφοράς στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. εφαρμόζονται αντίστοιχα η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4522/2018 και η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4404/2016. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης της συνεισφοράς, η χρηματοδότηση των έργων και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια. Οι πόροι της Δ.Α.Λ., εξαιρουμένων των ανωτέρω, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2, αποτελούν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.»

2. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 86 τουν. 4676/2020 τίθενται σε ισχύ με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και οι λοιπές διατάξεις του τίθενται σε ισχύ από την 19η.3.2020.

image_printΕκτύπωση: