Η Γενική Διεύθυνση Δ.Α.Λ. συντονίζει τις δράσεις των επιμέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται:
α) Διεύθυνση Παρακολούθησης
β) Διεύθυνση Οργάνωσης
γ) Γραμματεία της Δ.Α.Λ..
Περαιτέρω, η Γενική Διεύθυνση Δ.Α.Λ. συντονίζει τις δράσεις των Περιφερειακών Γραφείων Δ.Α.Λ. (Πειραιά και Θεσσαλονίκης).

Η Διεύθυνση Παρακολούθησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Παρακολούθησης

β) Τμήμα Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου και Αδειών

γ) Τμήμα Ναυαγίων

δ) Τμήμα Εποπτείας των ιστορικών τεκμηρίων και των Αρχείων του συνόλου των Ελληνικών Λιμένων

Η Διεύθυνση Οργάνωσης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

β) Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων

γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών

δ) Τμήμα Πληρωμών και Μισθοδοσίας

ε) Τμήμα Προμηθειών

στ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης

ζ) Τμήμα Τεχνολογίας – Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Δ.Α.Λ. επικουρείται στη διοικητική της λειτουργία από τη Γραμματεία της Δ.Α.Λ. που είναι αυτοτελές τμήμα και υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή Δ.Α.Λ..

Η νομική υποστήριξη της Δ.Α.Λ. παρέχεται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η οργάνωση και η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Δ.Α.Λ. σε γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τμήματα, οι αρμοδιότητες αυτών, οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων, τα προσόντα του προσωπικού, η κατανομή αυτού σε κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα δύνανται να τροποποιούνται με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δ.Α.Λ., ο οποίος καταρτίζεται με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.